Maas en Waal is een regio met meer dan 20 dorpskernen. Na onderzoek van twee PHD studenten is gebleken dat aan onze jeugd, behalve de basissporten niet zoveel activiteiten in de regio worden aangeboden. Onze regio heeft behalve met vergrijzing ook te maken met ontgroening. Maas en Waal lijkt minder in trek te zijn voor jongeren en gezinnen met jonge kinderen.

Tevens hebben bedrijven het moeilijk in het vinden van jong en goed opgeleid personeel. Dus jeugd interesseren voor techniek om op die manier de instroom voor technisch onderwijs te vergroten zal één van onze speerpunten zijn. Het is belangrijk dat we dit maatschappelijk vraagstuk te lijf gaan om een betere leefbaarheid, nu en in de toekomst te creëren.

Door samen te werken met verschillende partners, wil Stichting Meerwaarde Maas en Waal jongeren aan de streek binden, door middel van een techniek, ICT en een technologie centrum, waar jongeren hun affiniteit voor techniek kunnen bevorderen. Onder techniek verstaan wij niet alleen de traditionele technieken maar ook de consumptieve technieken zoals koken, gastheerschap en kleding maken plus innovatieve technieken zoals 3D printen, game design en robotica.

Dit TECH-Lokaal wordt gerealiseerd binnen het Regionaal Activiteiten Centrum gevestigd in Beneden-Leeuwen en zal functioneren als een voorlichting- en instructielokaal voor techniekeducatie en techniekpromotie voor basisscholen, voorgezet beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.
Naast de educatie tijdens schooltijd wordt het ook een plek waar jongeren na schooltijd bezig kunnen zijn met techniek in Tech-Clubs, zoals Lego Mindstorms en Gamedesign.Uiteindelijk kan een club uitgroeien tot een Tech-Lab.

Ons motto voor de jeugd is: “Het is tijd voor techniek, lokaal in Maas en Waal”

Uitgangspunten

Vaardigheden 21e eeuw

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Verschillende organisaties wereldwijd hebben hiervoor verschillende modellen. Kennisnet heeft deze modellen vertaald naar de Nederlandse situatie.

Naast taal, rekenen en de kernvakken, zijn er zeven competenties van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.

De zeven competenties zijn:

Samenwerken: Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen. Goed samenwerken wordt steeds belangrijker, omdat in de netwerksamenleving alles met elkaar verbonden is. Er zijn ook steeds meer digitale middelen om ook op afstand met elkaar samen te werken bijvoorbeeld sociale media als Facebook, Instagram en Twitter.

Probleemoplossend vermogen: Het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen. Dit neemt ook aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving denken en doen met elkaar verbonden zijn. Voorheen werd er voor je gedacht en was deze vaardigheid slechts voor ‘enkele autoriteiten’. Nu hangt succes af van de vaardigheid hierin, ieder op zijn eigen niveau.

ICT-geletterdheid: Vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. Daarbij komen ‘technologische geletterdheid’ en ‘informatievaardigheden’ samen. Deze vaardigheid wordt gezien als enige echt nieuwe vaardigheid van de 21ste eeuw, aangezien we inmiddels omringd worden door technologie.

Creativiteit: Het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren. Behoefte aan creativiteit neemt toe omdat kennis geen of amper een onderscheidend vermogen meer is, omdat informatie vrij beschikbaar is via het internet. Het gaat niet zozeer erom die kennis te hebben, maar om haar succesvol toe te kunnen passen.

Kritisch denken: Het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouwde mening te formuleren. Dit wordt belangrijker, omdat er een grote hoeveelheid aan informatie beschikbaar is, waaruit je nu zelf moet gaan bepalen wat waar is en wat niet. Voorheen waren er algemeen geaccepteerde autoriteiten die aangaven hoe de wereld in elkaar zat, nu is dit veel meer een democratisch proces en kunnen verschillende opvattingen en ‘waarheden’ naast elkaar bestaan.

Communiceren: Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. Dit is een belangrijke competentie omdat tegenwoordig aspecten van het oude communiceren verliezen zoals toon en lichaamshouding. We hebben ook een groter bereik met onze communicatie, waardoor het belangrijk is om niet alleen 1-op-1 te kunnen communiceren, maar ook met een grote massa.

Sociale en culturele vaardigheden: In staat zijn om met mensen van verschillende etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, werken en te leven. Dit neemt aan belang toe, want de netwerksamenleving brengt veel diversiteit met zich mee. We werken steeds vaker en meer over (organisatorische en lands)grenzen heen. Kennis van jezelf en de ander is van belang om tot productief samenwerken en goed samenleven te komen.

Met het Tech-Lokaal willen we een aanvullende rol spelen in het bijbrengen van deze competenties. Zo zorgen we ervoor dat kinderen goed voorbereid zijn op de toekomst, en ze de juiste middelen hebben om om te gaan met veranderingen in de maatschappij.